Formulár - odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

www.kancelarskyraj.sk

 

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: KAENNA, spol. s r.o., Andreja Svianteka 2562/24, 085 01  Bardejov, SR

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: ..............

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

– Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite